คำพังเพย หมวด ป

จำนวนทั้งหมด 27 คำ - หน้า 2/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ป
  1. เป่าปี่ให้ควายฟัง

    หมายถึง การพูดจาแนะนำสั่งสอนให้คนโง่เง่าฟังเพื่อหวังให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเองแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะคนโง่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนเป่าปี่ให้ควายฟังควายฟังไม่รู้เรื่อง

  2. ไปลามาไหว้

    หมายถึง มารยาทไทย ที่เป็นวัฒนธรรมในการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน

  3. ไปไหนมาสามวาสองศอก