คำพังเพย หมวด ธ

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ธ
  1. ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

    หมายถึง ประพฤติอย่างไร ธรรมะจึงจะตามรักษาผู้นั้นได้