ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "วิตถาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  วิตถาร

  บาลี วิตฺถาร

  สันสกฤต วิสฺตาร (พิสดาร)

  ความหมาย กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "วิตถาร"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
พิสดารวิตฺถาร
รถานึกรถานีก
อักขระอกฺขร
อังคารองฺคาร
อัสดรอสฺสตร
สังขารสงฺขาร
พรวร
เศียรสิร
อังกูรองฺกุร