ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปราบดาภิเษก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปราบดาภิเษก

  บาลี ปตฺต+อภิเสก

  สันสกฤต ปฺราปฺต+อภิเษก

  ความหมาย ""ถึงการรดเฉพาะ"". พิธีอภิเษกของพระราชาซึ่งได้สมบัติด้วยการรบชนะข้าศึก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้