ปราบดาภิเษก

คำศัพท์ไทย

บาลีปตฺต+อภิเสก

สันสกฤตปฺราปฺต+อภิเษก

ความหมาย""ถึงการรดเฉพาะ"". พิธีอภิเษกของพระราชาซึ่งได้สมบัติด้วยการรบชนะข้าศึก

1