• ปราบดาภิเษก

  บาลี
  ปตฺต+อภิเสก
  สันสกฤต
  ปฺราปฺต+อภิเษก
  ความหมาย
  ""ถึงการรดเฉพาะ"". พิธีอภิเษกของพระราชาซึ่งได้สมบัติด้วยการรบชนะข้าศึก

  591
  views