ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "คำไทย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  คำไทย

  บาลี บาลี

  สันสกฤต สันสกฤต

  ความหมาย ความหมาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "คำไทย"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
บาลีปาลิ
ไทยเทยฺย
ปั้ดโธ่, พุทโธ่พุทฺโธ
กิจจะลักษณะกิจฺจ+ลกฺขณ
ภูมิฐานภูมิ+ฐาน
ภาคภูมิภาค+ภูมิ
ทนต์ทนฺต
สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)
เกียรติกิตฺติ