ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร อ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร อ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/10 มีดังรายการต่อไปนี้

อกตัญญู

บาลี อกตญฺญู

อกุศล

บาลี อกุสล

องคชาต (อง-ค-)

บาลี องฺคชาต

อดิศร, อดิศวร

บาลี อติสฺสร

อดิศัย

บาลี อติสย

อดิเรก

บาลี อติเรก

อธิกมาส

บาลี อธิกมาส

อธิกรณ์

บาลี อธิกรณ

อธิการ

บาลี อธิการ

อธิบาย

บาลี อธิปฺปาย

อธิราช

บาลี อธิราช

อธิษฐาน (อะ-ทิด-ถาน)

บาลี อธิฏฺฐาน

อธึก

บาลี อธิ+ก

อนงค์

บาลี น+องฺค

อนัตตา

บาลี น+อตฺตา

อนัตถ์, อนรรถ

บาลี น+อตฺถ

อนันต์

บาลี น+อนฺต

อนาคต

บาลี น+อาคต

อนาจาร

บาลี น+อาจาร

อนาถ

บาลี น+นาถ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ