ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ห

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ห

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

หทัย, หฤทัย

บาลี หทย

หรดี

บาลี หรตี

หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)

บาลี หทย+หาส

หัตถาจารย์

บาลี หตฺถาจริย

หัตถานึก, หัสดานึก

บาลี หตฺถานีก

หัตถี

บาลี หตฺถิ

หัตถ์

บาลี หตฺถ

หัสดาภรณ์

บาลี หตฺถาภรณ

หิงสา

บาลี หึสา

หินชาติ

บาลี หีนชาติ

หิรัญ

บาลี หิรญฺญ

เหตุการณ์

บาลี เหตุ+การณ

เหรัญญิก

บาลี เหรญฺญิก

โหร (โหน)

บาลี โหรา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ