ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ศ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ศ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ศก

บาลี สก

ศพ

บาลี สว

ศรัทธา

บาลี สัทธา

ศรัทธา

บาลี สทฺธา

ศรี

บาลี สิริ, สิรี

ศักดานุภาพ

บาลี สตฺติ+อานุภาว

ศักดิ์ ศักดา

บาลี สตฺติ

ศักย์, ศักยะ

บาลี สกฺก

ศัพท์

บาลี สทฺท

ศัลย-

บาลี สลฺล

ศาลา

บาลี สาลา

ศาสดา

บาลี สตฺถา [สตฺถุ]

ศาสตร์

บาลี สตฺถ

ศาสน- ศาสนา

บาลี สาสน

ศาสนิก

บาลี สาสนิก

ศิลปะ

บาลี สิปฺป

ศิลา

บาลี สิลา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ