ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ว

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ว

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

วงกต

บาลี วงก วงฺกต

วชิราวุธ

บาลี วชิร+อาวุธ

วนาดร

บาลี วน+อนฺตร

วนิดา

บาลี วนิตา

วรรค, พรรค

บาลี วคฺค

วรรณ, พรรณ

บาลี วณฺณ

วรวิหาร

บาลี วร+วิหาร

วสันต์

บาลี วสนฺต

วสา

บาลี วสา

วัฏฏะ, วัฏ

บาลี วฏฺฏ

วัฒนา

บาลี วฑฺฒน

วัตตา

บาลี วกฺตฺฤ

วัตถุ

บาลี วตฺถุ

วัตถ์

บาลี วสฺตฺร

วัลลภ

บาลี วลฺลภ

วัสดุ

บาลี วตฺถุ

วาจา

บาลี วาจา

วานร

บาลี วานร

วาระ

บาลี วาร

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ