ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ว

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

วงกต

บาลี วงก วงฺกต

วชิราวุธ

บาลี วชิร+อาวุธ

วนาดร

บาลี วน+อนฺตร

วนิดา

บาลี วนิตา

วรรค, พรรค

บาลี วคฺค

วรรณ, พรรณ

บาลี วณฺณ

วรวิหาร

บาลี วร+วิหาร

วสันต์

บาลี วสนฺต

วัฏฏะ, วัฏ

บาลี วฏฺฏ

วัฒนา

บาลี วฑฺฒน

วัตตา

บาลี วกฺตฺฤ

วัตถ์

บาลี วสฺตฺร

วัลลภ

บาลี วลฺลภ

วาจา

บาลี วาจา

วานร

บาลี วานร

วาระ

บาลี วาร

วิกล

บาลี วิกล

วิการ

บาลี วิการ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ