ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ร

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ร

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

(เรือ)บด?

บาลี โปต

รณรงค์

บาลี รณ+รงฺค

รถยา, รัจฉา

บาลี รจฺฉา

รถานึก

บาลี รถานีก

รมย์

บาลี รมฺม

รวี, รพี

บาลี รวิ

รหัส

บาลี รโห

รักษา, รักขา

บาลี รกฺข

รังสี

บาลี รํสิ รสฺมิ

รัฐ

บาลี รฏฺฐ

รัฐบุรุษ

บาลี รฏฺฐ+ปุริส

รัตนะ

บาลี รตน

รัศมี

บาลี รํสิ รสฺมิ

ราชูปโภค

บาลี ราช+อุปโภค

รามเกียรติ์

บาลี ราม+กิตฺติ

ราษฎร

บาลี รฏฺฐ

รำไพ

บาลี รวิ

ริษยา

บาลี อิสฺสา

รุกข์, พฤกษ์

บาลี รุกฺข

รุจี

บาลี รุจิ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ