ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

มงกุฎ

บาลี มกุฏ

มงคล

บาลี มงฺคล

มณฑก

บาลี มณฺฑูก

มณฑป

บาลี มณฺฑป

มณฑล

บาลี มณฺฑล

มติ

บาลี มติ

มนต์, มนตร์

บาลี มนฺต

มนทิร

บาลี มนทิร

มนุษยชาติ

บาลี มนุสฺสชาติ

มนุษย์

บาลี มนุสฺส

มรณะ

บาลี มรณ

มรรค

บาลี มคฺค

มรรคนายก

บาลี มคฺคนายก

มฤธุ

บาลี มธุ

มหรรณพ

บาลี มหา+อณฺณว

มหัศจรรย์

บาลี มหา+อจฺฉริย

มหาผล

บาลี มหาผล

มหาราชา

บาลี มหา+ราช

มหินทร์

บาลี มหา+อินฺท

มัคคุเทศก์

บาลี มคฺค+อุทฺเทส

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ