ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ภ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ภ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ภมร, ภุมรา

บาลี ภมร

ภรรยา, ภริยา

บาลี ภริยา

ภราดา

บาลี ภาตา (ภาตุ)

ภักษา

บาลี ภกฺข

ภัณฑุปกรณ์

บาลี ภณฺฑ+อุปกรณ

ภัทร

บาลี ภทฺท ภทฺร

ภาค

บาลี ภาค

ภาคภูมิ

บาลี ภาค+ภูมิ

ภาคิไนย

บาลี ภาคิเนยฺย

ภาพ

บาลี ภาว

ภาวนา

บาลี ภาวนา

ภาวะ

บาลี ภาว

ภาษา

บาลี ภาสา

ภิกขุ

บาลี ภิกฺขุ

ภิญโญ

บาลี ภิยฺโย ภีโย

ภิรมย์

บาลี อภิรมฺม

ภีม

บาลี ภีม

ภูมิ

บาลี ภูมิ

ภูมิฐาน

บาลี ภูมิ+ฐาน

ภูมิภาค

บาลี ภูมิ+ภาค

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ