ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร พ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร พ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

(พระ)ศรีอารยเมตไตรย

บาลี สิริอริยเมตฺเตยฺย

พจนีย์

บาลี วจนีย

พธู

บาลี วธู

พนัสบดี

บาลี วนปฺปติ

พยัคฆ์

บาลี วฺยคฺฆ

พยัญชนะ

บาลี วฺยญฺชน, พฺยญฺชน

พยากรณ์

บาลี พฺยากรณ

พยาธิ

บาลี พฺยาธิ, วฺยาธิ

พยาบาท

บาลี พฺยาปาท

พยาบาล

บาลี วฺยา+ปาล

พยายาม

บาลี วายาม

พยุหยาตฺรา

บาลี พฺยูหยาตฺรา

พยูห-, พยู่ห์

บาลี วฺยูห, พฺยูห

พร

บาลี วร

พรรษา

บาลี วสฺส

พรหมจรรย์

บาลี พฺรหฺมจริย

พรหมจารี

บาลี พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจาริณี

พฤกษ์

บาลี รุกฺข

พฤศจิกายน

บาลี วิจฺฉิก+อายน

พฤษภาคม

บาลี อุสภ+อาคม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ