ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ป

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ป

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/6 มีดังรายการต่อไปนี้

ปกติ, ปรกติ

บาลี ปกติ

ปกรณ์

บาลี ปกรณ

ปกิณกะ

บาลี ปกิณฺณก

ปฏิการ

บาลี ปฏิการ

ปฏิกิริยา

บาลี ปฏิกิริยา

ปฏิญญา

บาลี ปฏิญฺญา

ปฏิทิน

บาลี ปฏิทิน

ปฏิปักษ์

บาลี ปฏิปกฺข

ปฏิพจน์

บาลี ปฏิวจน

ปฏิพากย์

บาลี ปฏิวากฺย

ปฏิภาค

บาลี ปฏิภาค

ปฏิมา

บาลี ปฏิมา

ปฏิวัติ

บาลี ปฏิ+วตฺติ

ปฏิสนธิ

บาลี ปฏิสนฺธิ

ปฏิเวธ

บาลี ปฏิเวธ

ปฐม

บาลี ปฐม

ปฐวี

บาลี ปฐวี ปถวี

ปรอท

บาลี ปราท

ประกฤต

บาลี ปกต

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ