ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร บ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร บ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

บงกช

บาลี ปงฺกช

บรม

บาลี ปรม

บรรจถรณ์

บาลี ปจฺจตฺถรณ

บรรณ

บาลี ปณฺณ

บรรพชิต

บาลี ปพฺพชิต

บรรพต

บาลี ปพฺพต

บรรยาย

บาลี ปริยาย

บรรสาร

บาลี ปริ+สาร

บรรหาร

บาลี ปริหาร

บริกร

บาลี ปริ+กร

บริการ

บาลี ปริ+การ

บริขาร

บาลี ปริกฺขาร

บริจาค

บาลี ปริจฺจาค

บริบาล

บาลี ปริปาล

บริบูรณ์

บาลี ปริปุณฺณ

บริภาษณ์

บาลี ปริภาส

บริรักษ์

บาลี ปริรกฺข

บริวาร

บาลี ปริวาร

บริษัท

บาลี ปริสา

บริหาร

บาลี ปริหาร

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ