ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ท

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ทายก

บาลี ทายก

ทารก

บาลี ทารก

ทาริกา

บาลี ทาริกา

ทิฐิ

บาลี ทิฏฺฐิ

ทิพย์

บาลี ทิพฺพ

ทิพากร

บาลี ทิวากร

ทิพโลก

บาลี ทิพฺพโลก

ทิวงคต

บาลี ทิวงฺคต

ทิวากร

บาลี ทิวา+กร

ทิวากาล

บาลี ทิวากาล

ทิวาราตรี

บาลี ทิวารตฺติ

ทีป

บาลี ทีป

ทีปังกร

บาลี ทีปงฺกร

ทุคติ

บาลี ทุคฺคติ

ทุจริต

บาลี ทุจฺจริต

ทุติยะ

บาลี ทุติย

ทุนนิมิต

บาลี ทุนฺนิมิตฺต

ทุพพล

บาลี ทุพฺพล

ทุพภิกขภัย

บาลี ทุพฺภิกฺขภย

ทุรชน

บาลี ทุรชน

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ