ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ท

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ท

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ทนต์

บาลี ทนฺต

ทรกรรม

บาลี ทุร+กมฺม

ทรพิษ

บาลี ทุร+วิส

ทรยุค

บาลี ทุร+ยุค

ทรลักษณ์

บาลี ทุร+ลกฺขณ

ทรหน

บาลี ทุร+

ทรัพย์

บาลี ทพฺพ

ทฤษฎี

บาลี ทิฏฺฐิ

ทวาร

บาลี ทฺวาร

ทวิ-

บาลี ทฺวิ, ทิ, ทุ, โท

ทวีป

บาลี ทีป

ทศ

บาลี ทส

ทหาร

บาลี ทหร

ทักษิณ

บาลี ทกฺขิณ

ทัณฑฆาต

บาลี ทณฺฑ+ฆาต

ทัณฑ์

บาลี ทณฺฑ

ทัศนะ, ทรรศนะ

บาลี ทสฺสน

ทัศนีย์

บาลี ทสฺสนีย

ทั้งเพ

บาลี สพฺพ

ทาน

บาลี ทาน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ