ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ด

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ด

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ดนตรี

บาลี ตนฺติ

ดนู

บาลี ตนุ

ดรรชนี, ดัชนี

บาลี ตชฺชนี

ดรุณ

บาลี ตรุณ

ดรุณี

บาลี ตรุณี

ดัสกร

บาลี ตกฺกร

ดาบส

บาลี ตาปส

ดารา

บาลี ตารา

ดาวดึงส์

บาลี ตาวตึส

ดิถี

บาลี ติถิ

ดิเรก

บาลี อติเรก

ดีบุก

บาลี ติปุ

ดุรงค์

บาลี ตุรงฺค

ดุลย์

บาลี ตุลย

ดุสิต

บาลี ตุสิต

เดช เดโช

บาลี เตช

เดรัจฉาน

บาลี ติรจฺฉาน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ