ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ช

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ช

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ชงฆ์

บาลี ชงฺฆา

ชฎา

บาลี ชฏา

ชน

บาลี ชน

ชนก

บาลี ชนก

ชนบท

บาลี ชนปท

ชมพูนุท

บาลี ชมฺพุนท

ชมพู่

บาลี ชมฺพุ

ชลี

บาลี อญฺชลิ อญฺชุลิ

ชวาล, ชาล

บาลี ชาล

ชันษา (ชัน-นะ-)

บาลี ชนวสฺส

ชัย

บาลี ชย

ชาคริต

บาลี ชาคริต

ชาตา

บาลี ชาต

ชาติ

บาลี ชาติ

ชานุ

บาลี ชานุ

ชิวหา

บาลี ชิวฺหา

ชีวประวัติ

บาลี ชีว+ปวตฺติ

เชตุพน

บาลี เชตุ+วน

เชษฐา

บาลี เชฏฺฐ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ