ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร จ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร จ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

จงกรม

บาลี จงฺกม

จตุ-, จตุร-

บาลี จตุ

จตุรงค์

บาลี จตุร+องฺค

จรรยา

บาลี จริยา

จริต

บาลี จริต

จริยา

บาลี จริย

จักร

บาลี จกฺก

จักรพรรดิ (จัก-กะ-พัด)

บาลี จกฺกวตฺติ

จักรี

บาลี จกฺกี

จักษุ

บาลี จกฺขุ

จัณฑาล

บาลี จณฺฑาล

จัณฑ์

บาลี จณฺฑ

จัตวา

บาลี จตุ

จันทน์

บาลี จนฺทน

จันทร์

บาลี จนฺท

จาบัล

บาลี จปล

จาม

บาลี จมฺม

จาริก

บาลี จาริก

จิต, จินตนา, เจตนา

บาลี จิต, จินฺต

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ