ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ก

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ก

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

กฏุมพี

บาลี กุฏุมฺพี

กฐิน

บาลี กฐิน

กนิษฐา

บาลี กนิฏฺฐ

กบฏ

บาลี กปฏ

กมล

บาลี กมล

กร, กรณ์

บาลี กร กรณ

กรณีย์

บาลี กรณีย

กรรดึก (เก่า)

บาลี กตฺติกา

กรรม

บาลี กมฺม

กรรมการ

บาลี กมฺมกโร

กระษาปณ์

บาลี กหาปณ

กรินทร์

บาลี กรี+อินฺท

กริยา

บาลี กิริยา, กฺริยา

กรีฑา

บาลี กีฬา

กรุณา

บาลี กรุณา

กล

บาลี กล

กลึงค์ กลิงค์

บาลี กลิงฺค

กษัย

บาลี ขัย

กษัย

บาลี ขย

กสิกรรม

บาลี กสิ+กมฺม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ