ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร N

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Never give advice in a crowd

แปลว่า อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

Never give advice unless asked.

แปลว่า อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

New brooms sweep clean.

แปลว่า ไม้กวาดใหม่ กวาดสะอาด

Newspaper are the wood mirror.

แปลว่า หนังสือพิมพ์เป็นกระจกเงาของโลก

No man can be a patriot on an empty stomach.

แปลว่า ไม่มีใครเป็นผู้รักชาติได้ ในยามที่ท้องว่าง

No one can disgrace us but ourselves.

แปลว่า ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง

No one is too old to learn.

แปลว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน

No rose without a thorn.

แปลว่า ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนาม

No smoke without fire.

แปลว่า ไม่มีควัน โดยปราศจากไฟ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ