ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร M

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร M

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Makes a man healthy, wealthy and wise.

แปลว่า สุขภาพดี มีทรัพย์ และฉลาด

Man is his own worst enemy.

แปลว่า ตนเองนั่นแหละเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุด ของตนเอง

Money is a good servant , but a bad master.

แปลว่า เงินเป็นผู้รับใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว

Much talk , little work.

แปลว่า พูดมาก ทำงานได้น้อย

Music is the universal language of mankind.

แปลว่า ดนตรีคือภาษาสากล ของมนุษยชาติ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ