ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด n - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/3

 • nab

  กริยาช่อง 2 nabed

  กริยาช่อง 3 nabed

 • nag

  กริยาช่อง 2 naged

  กริยาช่อง 3 naged

 • nag at

  กริยาช่อง 2 naged

  กริยาช่อง 3 naged

 • nail

  กริยาช่อง 2 nailed

  กริยาช่อง 3 nailed

 • nail down

  กริยาช่อง 2 nailed

  กริยาช่อง 3 nailed

 • name

  กริยาช่อง 2 named

  กริยาช่อง 3 named

 • name after

  กริยาช่อง 2 named

  กริยาช่อง 3 named

 • narrate

  กริยาช่อง 2 narrated

  กริยาช่อง 3 narrated

 • narrow

  กริยาช่อง 2 narrowed

  กริยาช่อง 3 narrowed

 • narrow down

  กริยาช่อง 2 narrowed

  กริยาช่อง 3 narrowed

 • nasalize

  กริยาช่อง 2 nasalized

  กริยาช่อง 3 nasalized

 • nationalize

  กริยาช่อง 2 nationalized

  กริยาช่อง 3 nationalized

 • naturalize

  กริยาช่อง 2 naturalized

  กริยาช่อง 3 naturalized

 • nauseate

  กริยาช่อง 2 nauseated

  กริยาช่อง 3 nauseated

  แปลว่า ทำให้ไม่สบาย

 • navigate

  กริยาช่อง 2 navigated

  กริยาช่อง 3 navigated

 • necessitate

  กริยาช่อง 2 necessitated

  กริยาช่อง 3 necessitated

  แปลว่า บังคับ

 • need

  กริยาช่อง 2 needed

  กริยาช่อง 3 needed

  แปลว่า ต้องการ

 • neglect

  กริยาช่อง 2 neglected

  กริยาช่อง 3 neglected

 • negotiate

  กริยาช่อง 2 negotiated

  กริยาช่อง 3 negotiated

  แปลว่า ต่อรอง, เจรจา

 • neigh

  กริยาช่อง 2 neighed

  กริยาช่อง 3 neighed

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write