กริยา 3 ช่อง - หมวด n

(หน้า 1/3)

 • Nab

  ช่อง 2
  nabed
  ช่อง 3
  nabed
  หมวด
  Regular Verb

  634
  views

 • Nag

  ช่อง 2
  naged
  ช่อง 3
  naged
  หมวด
  Regular Verb

  719
  views

 • Nag at

  ช่อง 2
  naged
  ช่อง 3
  naged
  หมวด
  Regular Verb

  813
  views

 • Nail

  ช่อง 2
  nailed
  ช่อง 3
  nailed
  หมวด
  Regular Verb

  368
  views

 • Nail down

  ช่อง 2
  nailed
  ช่อง 3
  nailed
  หมวด
  Regular Verb

  364
  views

 • Name

  ช่อง 2
  named
  ช่อง 3
  named
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Name after

  ช่อง 2
  named
  ช่อง 3
  named
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Narrate

  ช่อง 2
  narrated
  ช่อง 3
  narrated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Narrow

  ช่อง 2
  narrowed
  ช่อง 3
  narrowed
  หมวด
  Regular Verb

  689
  views

 • Narrow down

  ช่อง 2
  narrowed
  ช่อง 3
  narrowed
  หมวด
  Regular Verb

  580
  views

 • Nasalize

  ช่อง 2
  nasalized
  ช่อง 3
  nasalized
  หมวด
  Regular Verb

  329
  views

 • Nationalize

  ช่อง 2
  nationalized
  ช่อง 3
  nationalized
  หมวด
  Regular Verb

  386
  views

 • Naturalize

  ช่อง 2
  naturalized
  ช่อง 3
  naturalized
  หมวด
  Regular Verb

  358
  views

 • Nauseate

  ช่อง 2
  nauseated
  ช่อง 3
  nauseated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Navigate

  ช่อง 2
  navigated
  ช่อง 3
  navigated
  หมวด
  Regular Verb

  864
  views

 • Necessitate

  ช่อง 2
  necessitated
  ช่อง 3
  necessitated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Need

  ช่อง 2
  needed
  ช่อง 3
  needed
  ความหมาย
  ต้องการ
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Neglect

  ช่อง 2
  neglected
  ช่อง 3
  neglected
  หมวด
  Regular Verb

  486
  views

 • Negotiate

  ช่อง 2
  negotiated
  ช่อง 3
  negotiated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Neigh

  ช่อง 2
  neighed
  ช่อง 3
  neighed
  หมวด
  Regular Verb

  343
  views