กริยา 3 ช่อง - หมวด l

(หน้า 1/10)

 • Label

  ช่อง 2
  labeled / labelled
  ช่อง 3
  labeled / labelled
  หมวด
  Regular Verb

  652
  views

 • Lace

  ช่อง 2
  laced
  ช่อง 3
  laced
  หมวด
  Regular Verb

  465
  views

 • Lacerate

  ช่อง 2
  lacerated
  ช่อง 3
  lacerated
  หมวด
  Regular Verb

  380
  views

 • Lack

  ช่อง 2
  lacked
  ช่อง 3
  lacked
  หมวด
  Regular Verb

  673
  views

 • Lacquer

  ช่อง 2
  lacquered
  ช่อง 3
  lacquered
  หมวด
  Regular Verb

  292
  views

 • Lag

  ช่อง 2
  laged
  ช่อง 3
  laged
  หมวด
  Regular Verb

  808
  views

 • Lamb

  ช่อง 2
  lambed
  ช่อง 3
  lambed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Lament

  ช่อง 2
  lamented
  ช่อง 3
  lamented
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Laminate

  ช่อง 2
  laminated
  ช่อง 3
  laminated
  หมวด
  Regular Verb

  248
  views

 • Lampoon

  ช่อง 2
  lampooned
  ช่อง 3
  lampooned
  หมวด
  Regular Verb

  304
  views

 • Land

  ช่อง 2
  landed
  ช่อง 3
  landed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Land in

  ช่อง 2
  landed
  ช่อง 3
  landed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Land up in

  ช่อง 2
  landed
  ช่อง 3
  landed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Land with

  ช่อง 2
  landed
  ช่อง 3
  landed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Languish

  ช่อง 2
  languished
  ช่อง 3
  languished
  หมวด
  Regular Verb

  230
  views

 • Lap

  ช่อง 2
  laped
  ช่อง 3
  laped
  หมวด
  Regular Verb

  515
  views

 • Lap up

  ช่อง 2
  laped
  ช่อง 3
  laped
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Lard

  ช่อง 2
  larded
  ช่อง 3
  larded
  หมวด
  Regular Verb

  471
  views

 • Lark

  ช่อง 2
  larked
  ช่อง 3
  larked
  หมวด
  Regular Verb

  766
  views

 • Lark about

  ช่อง 2
  larked
  ช่อง 3
  larked
  หมวด
  Regular Verb

  890
  views