กริยา 3 ช่อง - หมวด j

(หน้า 1/3)

 • Jabber

  ช่อง 2
  jabbered
  ช่อง 3
  jabbered
  หมวด
  Regular Verb

  436
  views

 • Jabber away

  ช่อง 2
  jabbered
  ช่อง 3
  jabbered
  หมวด
  Regular Verb

  321
  views

 • Jack

  ช่อง 2
  jacked
  ช่อง 3
  jacked
  หมวด
  Regular Verb

  317
  views

 • Jack around

  ช่อง 2
  jacked
  ช่อง 3
  jacked
  หมวด
  Regular Verb

  626
  views

 • Jack in

  ช่อง 2
  jacked
  ช่อง 3
  jacked
  หมวด
  Regular Verb

  319
  views

 • Jack up

  ช่อง 2
  jacked
  ช่อง 3
  jacked
  หมวด
  Regular Verb

  309
  views

 • Jag

  ช่อง 2
  jaged
  ช่อง 3
  jaged
  หมวด
  Regular Verb

  697
  views

 • Jam

  ช่อง 2
  jamed
  ช่อง 3
  jamed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Jam on

  ช่อง 2
  jamed
  ช่อง 3
  jamed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Jar

  ช่อง 2
  jared
  ช่อง 3
  jared
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Jaw

  ช่อง 2
  jawed
  ช่อง 3
  jawed
  หมวด
  Regular Verb

  606
  views

 • Jaw away

  ช่อง 2
  jawed
  ช่อง 3
  jawed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Jeer

  ช่อง 2
  jeered
  ช่อง 3
  jeered
  หมวด
  Regular Verb

  331
  views

 • Jerk

  ช่อง 2
  jerked
  ช่อง 3
  jerked
  หมวด
  Regular Verb

  325
  views

 • Jerk around

  ช่อง 2
  jerked
  ช่อง 3
  jerked
  หมวด
  Regular Verb

  576
  views

 • Jerk off

  ช่อง 2
  jerked
  ช่อง 3
  jerked
  หมวด
  Regular Verb

  287
  views

 • Jest

  ช่อง 2
  jested
  ช่อง 3
  jested
  หมวด
  Regular Verb

  434
  views

 • Jib

  ช่อง 2
  jibed
  ช่อง 3
  jibed
  หมวด
  Regular Verb

  574
  views

 • Jingle

  ช่อง 2
  jingled
  ช่อง 3
  jingled
  หมวด
  Regular Verb

  337
  views

 • Jockey

  ช่อง 2
  jockeyed
  ช่อง 3
  jockeyed
  หมวด
  Regular Verb

  464
  views