ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด j - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/3

 • jabber

  กริยาช่อง 2 jabbered

  กริยาช่อง 3 jabbered

 • jabber away

  กริยาช่อง 2 jabbered

  กริยาช่อง 3 jabbered

 • jack

  กริยาช่อง 2 jacked

  กริยาช่อง 3 jacked

 • jack around

  กริยาช่อง 2 jacked

  กริยาช่อง 3 jacked

 • jack in

  กริยาช่อง 2 jacked

  กริยาช่อง 3 jacked

 • jack up

  กริยาช่อง 2 jacked

  กริยาช่อง 3 jacked

 • jag

  กริยาช่อง 2 jaged

  กริยาช่อง 3 jaged

 • jam

  กริยาช่อง 2 jamed

  กริยาช่อง 3 jamed

 • jam on

  กริยาช่อง 2 jamed

  กริยาช่อง 3 jamed

 • jar

  กริยาช่อง 2 jared

  กริยาช่อง 3 jared

 • jaw

  กริยาช่อง 2 jawed

  กริยาช่อง 3 jawed

 • jaw away

  กริยาช่อง 2 jawed

  กริยาช่อง 3 jawed

 • jeer

  กริยาช่อง 2 jeered

  กริยาช่อง 3 jeered

 • jerk

  กริยาช่อง 2 jerked

  กริยาช่อง 3 jerked

 • jerk around

  กริยาช่อง 2 jerked

  กริยาช่อง 3 jerked

 • jerk off

  กริยาช่อง 2 jerked

  กริยาช่อง 3 jerked

 • jest

  กริยาช่อง 2 jested

  กริยาช่อง 3 jested

 • jib

  กริยาช่อง 2 jibed

  กริยาช่อง 3 jibed

 • jingle

  กริยาช่อง 2 jingled

  กริยาช่อง 3 jingled

 • jockey

  กริยาช่อง 2 jockeyed

  กริยาช่อง 3 jockeyed

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write