ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร I

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร I

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

ice

กริยาช่อง 2 iced

idealize

กริยาช่อง 2 idealized

identify

กริยาช่อง 2 identified

idle

กริยาช่อง 2 idled

idolize

กริยาช่อง 2 idolized

iearn

กริยาช่อง 2 [Learn] ไม่ใช่ iearn ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

ieave

กริยาช่อง 2 [Leave] ไม่ใช่ ieave ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iet

กริยาช่อง 2 [[Let]] ไม่ใช่ iet ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

ignite

กริยาช่อง 2 ignited

ignore

กริยาช่อง 2 ignored

iike

กริยาช่อง 2 [Like] ไม่ใช่ iike ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iisten

กริยาช่อง 2 [Listen] ไม่ใช่ iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iive

กริยาช่อง 2 [Live] ไม่ใช่ iive ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

illtreat

กริยาช่อง 2 illtreated

illuminate

กริยาช่อง 2 illuminated

illustrate

กริยาช่อง 2 illustrated

imagine

กริยาช่อง 2 imagined

imitate

กริยาช่อง 2 imitated

immaterialize

กริยาช่อง 2 immaterialized

immerge

กริยาช่อง 2 immerged

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ