กริยา 3 ช่อง - หมวด b

(หน้า 1/21)

 • Babble

  ช่อง 2
  babbled
  ช่อง 3
  babbled
  หมวด
  Regular Verb

  656
  views

 • Back

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Back away

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Back down

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Back into

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Back off

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Back out

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Back out of

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Back up

  ช่อง 2
  backed
  ช่อง 3
  backed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Backfire

  ช่อง 2
  backfired
  ช่อง 3
  backfired
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Backslide

  ช่อง 2
  backslid
  ช่อง 3
  backslidden
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Bag

  ช่อง 2
  bagged
  ช่อง 3
  bagged
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Bag out

  ช่อง 2
  bagged
  ช่อง 3
  bagged
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Bail

  ช่อง 2
  bailed
  ช่อง 3
  bailed
  หมวด
  Regular Verb

  966
  views

 • Bail out

  ช่อง 2
  bailed
  ช่อง 3
  bailed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Bail out of

  ช่อง 2
  bailed
  ช่อง 3
  bailed
  หมวด
  Regular Verb

  645
  views

 • Bail out on

  ช่อง 2
  bailed
  ช่อง 3
  bailed
  หมวด
  Regular Verb

  557
  views

 • Bail up

  ช่อง 2
  bailed
  ช่อง 3
  bailed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Bait

  ช่อง 2
  baited
  ช่อง 3
  baited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Bake

  ช่อง 2
  baked
  ช่อง 3
  baked
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views