ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด b - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/21

 • babble

  กริยาช่อง 2 babbled

  กริยาช่อง 3 babbled

 • back

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • back away

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • back down

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • back into

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • back off

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • back out

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • back out of

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • back up

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

 • backfire

  กริยาช่อง 2 backfired

  กริยาช่อง 3 backfired

 • backslide

  กริยาช่อง 2 backslid

  กริยาช่อง 3 backslidden

  แปลว่า ย้อนกลับ

 • bag

  กริยาช่อง 2 bagged

  กริยาช่อง 3 bagged

 • bag out

  กริยาช่อง 2 bagged

  กริยาช่อง 3 bagged

 • bail

  กริยาช่อง 2 bailed

  กริยาช่อง 3 bailed

 • bail out

  กริยาช่อง 2 bailed

  กริยาช่อง 3 bailed

 • bail out of

  กริยาช่อง 2 bailed

  กริยาช่อง 3 bailed

 • bail out on

  กริยาช่อง 2 bailed

  กริยาช่อง 3 bailed

 • bail up

  กริยาช่อง 2 bailed

  กริยาช่อง 3 bailed

 • bait

  กริยาช่อง 2 baited

  กริยาช่อง 3 baited

 • bake

  กริยาช่อง 2 baked

  กริยาช่อง 3 baked

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write