กริยา 3 ช่อง - หมวด a

(หน้า 1/13)

 • Abandon

  ช่อง 2
  abandoned
  ช่อง 3
  abandoned
  ความหมาย
  ละทิ้ง
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Abase

  ช่อง 2
  abased
  ช่อง 3
  abased
  ความหมาย
  ลดตัว
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Abbreviate

  ช่อง 2
  abbreviated
  ช่อง 3
  abbreviated
  ความหมาย
  ตัดทอน
  หมวด
  Regular Verb

  478
  views

 • Abdicate

  ช่อง 2
  abdicated
  ช่อง 3
  abdicated
  ความหมาย
  ทำให้ถอนตัว
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Aberrate

  ช่อง 2
  aberrated
  ช่อง 3
  aberrated
  ความหมาย
  เถลไถล
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Abet

  ช่อง 2
  abetted
  ช่อง 3
  abetted
  ความหมาย
  ให้กำลังใจ
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Abhor

  ช่อง 2
  abhorred
  ช่อง 3
  abhorred
  ความหมาย
  เกลียด
  หมวด
  Regular Verb

  766
  views

 • Abide

  ช่อง 2
  abode
  ช่อง 3
  abode
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Abjure

  ช่อง 2
  abjured
  ช่อง 3
  abjured
  ความหมาย
  สละ
  หมวด
  Regular Verb

  426
  views

 • Abnegate

  ช่อง 2
  abnegated
  ช่อง 3
  abnegated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Abolish

  ช่อง 2
  abolished
  ช่อง 3
  abolished
  หมวด
  Regular Verb

  300
  views

 • Abominate

  ช่อง 2
  abominated
  ช่อง 3
  abominated
  หมวด
  Regular Verb

  311
  views

 • Abort

  ช่อง 2
  aborted
  ช่อง 3
  aborted
  หมวด
  Regular Verb

  772
  views

 • Abound

  ช่อง 2
  abounded
  ช่อง 3
  abounded
  หมวด
  Regular Verb

  334
  views

 • Abridge

  ช่อง 2
  abridged
  ช่อง 3
  abridged
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Abrogate

  ช่อง 2
  abrogated
  ช่อง 3
  abrogated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Abscond

  ช่อง 2
  absconded
  ช่อง 3
  absconded
  หมวด
  Regular Verb

  186
  views

 • Absolve

  ช่อง 2
  absolved
  ช่อง 3
  absolved
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Absorb

  ช่อง 2
  absorbed
  ช่อง 3
  absorbed
  หมวด
  Regular Verb

  976
  views

 • Abstain

  ช่อง 2
  abstained
  ช่อง 3
  abstained
  หมวด
  Regular Verb

  690
  views