กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb
 1. abide

  กริยาช่อง 2 abode

  กริยาช่อง 3 abode

 2. Am

  กริยาช่อง 2 Was

  กริยาช่อง 3 Been

 3. Are

  กริยาช่อง 2 Were

  กริยาช่อง 3 Been

 4. Arise

  กริยาช่อง 2 arose

  กริยาช่อง 3 arisen

 5. Awake

  กริยาช่อง 2 awoke

  กริยาช่อง 3 awoken

 6. backslide

  กริยาช่อง 2 backslid

  กริยาช่อง 3 backslidden

 7. Bare

  กริยาช่อง 2 Bared

  กริยาช่อง 3 Bared

 8. Be

  กริยาช่อง 2 Was, Were

  กริยาช่อง 3 Been

 9. Be able

  กริยาช่อง 2 was able

  กริยาช่อง 3 been able

 10. be after

  กริยาช่อง 2 were after

  กริยาช่อง 3 been after

 11. be along

  กริยาช่อง 2 were along

  กริยาช่อง 3 been along

 12. Be away

  กริยาช่อง 2 were away

  กริยาช่อง 3 been away

 13. Be cut out for

  กริยาช่อง 2 were cut out for

  กริยาช่อง 3 been cut out for

 14. Be cut up

  กริยาช่อง 2 were cut up

  กริยาช่อง 3 been cut up

 15. be do with

  กริยาช่อง 2 were do with

  กริยาช่อง 3 been do with

 16. Be down

  กริยาช่อง 2 were down

  กริยาช่อง 3 been down

 17. be down on

  กริยาช่อง 2 were down on

  กริยาช่อง 3 been down on

 18. be down with

  กริยาช่อง 2 were down with

  กริยาช่อง 3 been down with

 19. be fed up

  กริยาช่อง 2 were fed up

  กริยาช่อง 3 been fed up

 20. Be in

  กริยาช่อง 2 were in

  กริยาช่อง 3 been in

 21. be in on

  กริยาช่อง 2 were in on

  กริยาช่อง 3 been in on

 22. be not on

  กริยาช่อง 2 were not on

  กริยาช่อง 3 been not on

 23. Be off

  กริยาช่อง 2 were off

  กริยาช่อง 3 been off

 24. Be on

  กริยาช่อง 2 were on

  กริยาช่อง 3 been on