กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb
 1. abide

  กริยาช่อง 2 abode

  กริยาช่อง 3 abode

 2. am

  กริยาช่อง 2 was

  กริยาช่อง 3 been

 3. are

  กริยาช่อง 2 were

  กริยาช่อง 3 been

 4. Arise

  กริยาช่อง 2 arose

  กริยาช่อง 3 arisen

 5. Awake

  กริยาช่อง 2 awoke

  กริยาช่อง 3 awoken

 6. backslide

  กริยาช่อง 2 backslid

  กริยาช่อง 3 backslidden

 7. Be

  กริยาช่อง 2 was, were

  กริยาช่อง 3 been

 8. Be able

  กริยาช่อง 2 was able

  กริยาช่อง 3 been able

 9. be after

  กริยาช่อง 2 were after

  กริยาช่อง 3 been after

 10. be along

  กริยาช่อง 2 were along

  กริยาช่อง 3 been along

 11. Be away

  กริยาช่อง 2 were away

  กริยาช่อง 3 been away

 12. Be cut out for

  กริยาช่อง 2 were cut out for

  กริยาช่อง 3 been cut out for

 13. Be cut up

  กริยาช่อง 2 were cut up

  กริยาช่อง 3 been cut up

 14. be do with

  กริยาช่อง 2 were do with

  กริยาช่อง 3 been do with

 15. Be down

  กริยาช่อง 2 were down

  กริยาช่อง 3 been down

 16. be down on

  กริยาช่อง 2 were down on

  กริยาช่อง 3 been down on

 17. be down with

  กริยาช่อง 2 were down with

  กริยาช่อง 3 been down with

 18. be fed up

  กริยาช่อง 2 were fed up

  กริยาช่อง 3 been fed up

 19. Be in

  กริยาช่อง 2 were in

  กริยาช่อง 3 been in

 20. be in on

  กริยาช่อง 2 were in on

  กริยาช่อง 3 been in on

 21. be not on

  กริยาช่อง 2 were not on

  กริยาช่อง 3 been not on

 22. Be off

  กริยาช่อง 2 were off

  กริยาช่อง 3 been off

 23. Be on

  กริยาช่อง 2 were on

  กริยาช่อง 3 been on

 24. be on about

  กริยาช่อง 2 were on about

  กริยาช่อง 3 been on about